پیشینه جاذبه های تاریخی در آقاجو گشت

بازار کاشان در زلزله قرن دوازدهم قمری ویران شد اما با همت مردم دوباره ساخته شد و سر از خاک برآورد. باغ ارم شیراز از دوره سلجوقیان و آل اینجو پابرجا بوده و در دوره زندیه توسط کریمخان بهسازی شد و در دوره ناصرالدین شاه قاجار توسعه یافت. این است حکایت این سرزمین و مردمانش، مردمانی که با وجود عقاید مختلف، دست از تلاش برای آبادانی و رونق ایران برنداشته اند.راهنمای صوتی  گردشگر آقاجوگشت، تلاش دارد تا این پیشنیه تاریخی را برای شما بازخوانی کرده و لذت بازید از جاذبه های تاریخی را برای شما دوچندان سازید

در زیر نمونه هایی از این راهنمای صوتی با محوریت پیشینه آثار تاریخی ارائه شده است.  

 

  • پیشینه بازار کاشان:

  •  پیشینه برج طغرل:

  • پیشینه باغ دولت یزد: